X, 2013 | Performance stills, X, WhiteBox Gallery, New York, NY, 2013